กลุ่มโรงเรียนโครงการพิเศษ (ภาคกลาง)
สำนักงานเขตพื้นที่ สพป.นครปฐม เขต 2

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /usr/home/eme62/public_html/repschoolproj.php on line 159

Warning: number_format() expects parameter 1 to be double, string given in /usr/home/eme62/public_html/repschoolproj.php on line 162
ที่
รหัส obec โรงเรียน ผู้อำนวยการ อำเภอ โทร. จำนวนนักเรียนทุกชั้น ขนาด ลักษณะโรงเรียน ครูกลุ่มโครงการพิเศษ
โรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๑ลดเวลารุ่น๒
1180132บ้านห้วยพลูว่าที่ร้อยตรี ธวัฒน์ ประภาวิทย์นครชัยศรี034990041126กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
2180133วัดบางพระนายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคามนครชัยศรี34389133288กลางประถมขยายโอกาส14
3180134บ้านคลองบางกระจันนางจรูญรัตน์. เสนาะคำนครชัยศรี083-19997062เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
4180135วัดสำโรงนายประภาส จันทโคตรนครชัยศรี03438961581เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6
5180136วัดลานตากฟ้านายเจริญ สีนาคนครชัยศรี34299032326กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)12
6180137วัดกลางนายทศพล กุลศรีวัฒนไชยนครชัยศรี034-239549124กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
7180138วัดงิ้วรายนายธนสาร บัลลังก์ปัทมานครชัยศรี34299563198กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11
8180139วัดพุทธธรรมรังษีนายสถาพร นาลัยนครชัยศรี034900026139กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
9180140วัดกกตาลนายอุบล กิ่งนอกนครชัยศรี034338810195กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
10180141วัดกลางครูเวียงนางจันทร์เพ็ญ ทองหยวกนครชัยศรี034331858166กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
11180142วัดสัมปทวนนางธนาวรรณ แสวงไวศยสุขนครชัยศรี33233254586เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
12180143วัดศีรษะทองนางพิมลพร อมรศิลป์นครชัยศรี034-332184337กลางประถมขยายโอกาส16
13180144วัดเสถียรรัตนารามนายยุทธ ธรรมพิทักษ์นครชัยศรี034 - 978146เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
14180145วัดกลางบางแก้วนายเกชา เหลืองสุดใจชื้นนครชัยศรี034332349831ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)28
15180146วัดตุ๊กตานายธนสาร บัลลังก์ปัทมานครชัยศรี034331106331กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11
16180147วัดประชานาถนายสมชาย รัตนอารีนครชัยศรี34332989210กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)13
17180148วัดไทยาวาสพ.อ.อ.ลาภิศ ศิลปเจริญนครชัยศรี34299221111เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
18180149วัดท่าตำหนักนายจตุรงค์ เชาวน์สกุลนครชัยศรี034331565442กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)24
19180150วัดไทรนายชัยณรงค์ บุญฤทธิ์นครชัยศรี0-3433-945396กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)19
20180151คลองทางหลวงนายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒินครชัยศรี034979063174กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
21180152วัดสว่างอารมณ์น.ส.นิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์นครชัยศรี34324543160กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11
22180153วัดโคกพระเจดีย์นายสถาพร จำรัสพงษ์นครชัยศรี34206097292กลางประถมขยายโอกาส15
23180154วัดบ่อตะกั่วนางสาวสมพิศ พูนเพิ่มพันธ์นครชัยศรี034206639133กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
24180155วัดน้อยนางนวลรัตน์ กุลจิตติรัตน์นครชัยศรี0124กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
25180156วัดห้วยตะโกนางนิธา เกิดความสุขนครชัยศรี034978370138กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
26180157วัดละมุดนางสาวสิริลดา สายพงษ์พรรณนครชัยศรี034389473144กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
27180158บ้านลานแหลมนางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์นครชัยศรี034965614126กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
28180159วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)นางสาวฐิดาภรณ์ เพ็งหนูนครชัยศรี34265110232กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11
29180160บ้านห้วยกรดนายฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคามนครชัยศรี-111เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
30180161วัดโคกเขมานางประภาพร เสนาะคำนครชัยศรี34208029183กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
31180162วัดทุ่งน้อยนางสาวอรทัย สุทธิจิตรานนท์นครชัยศรี03420804095เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
32180163วัดท้องไทรนายยุทธ ธรรมพิทักษ์นครชัยศรี34208383140กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
33180164วัดศรีมหาโพธิน.ส.ดาวสวรรค์ พ่วงสมจิตต์นครชัยศรี34389011456กลางประถมขยายโอกาส24
34180165บ้านบางเลนนายณรงค์ เทียนพิทักษ์บางเลน0343920130เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)22
35180166บ้านไผ่คอกวัวนายมนัส คุณานุศาสน์บางเลน3430151435เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2
36180167บ้านประตูน้ำพระพิมลนางสาวระเบียบ ชาญช่างบางเลน034301521353กลางประถมขยายโอกาส14
37180168วัดลานคานางศิวิไล ทีคำบางเลน034993242314กลางประถมขยายโอกาส17
38180169บ้านไผ่ล้อมนางอำไพ โสดาดีบางเลน-29เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2
39180170วัดไผ่หูช้างนายวิรัช บัวบานบางเลน034-994046251กลางประถมขยายโอกาส16
40180171วัดบางไผ่นารถนางรัตนากุล อมตวนิชบางเลน034994314147กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
41180172วัดผาสุการามนายพีระวิทย์ ชนะภักดิ์บางเลน034391050152กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
42180173วัดไผ่สามตำลึงน.ส.วิไล วาราชะนนท์บางเลน034-90001647เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
43180174วัดบางหลวงนายธเนศ ปานอุทัยบางเลน034399071653ใหญ่ประถมทั่วไป(ถึง ป.6)38
44180175วัดบางน้อยในนางสุดารัตน์ จอมแก้วบางเลน3439912394เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
45180176วัดราษฎร์สามัคคีบางเลน03424800667เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
46180177 เล็ก--
47180179บ้านไผ่หลวงนายสุชาติ เลิศลบบางเลน034910993464เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
48180180วัดศิลามูลว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์บางเลน034399069219กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)14
49180181วัดลำพญานายสมมารถ ศิริสมพรบางเลน034967024128กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
50180182วัดสุขวัฒนารามนายเสน่ห์ ศรีสุนทรบางเลน03431025895เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6
51180183วัดเวฬุวนารามนายธงชัย นำแสงจรรยาสุขบางเลน99352511146กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
52180184วัดบางภาษีนางจันทิรา รัตนะบางเลน03439201286เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
53180185วัดนราภิรมย์นายสนธญา ไทรบุญจันทร์บางเลน034963060587กลางประถมขยายโอกาส27
54180186บ้านนราภิรมย์พันจ่าโทจิตร ยุตธรรมคุณาบางเลน03496702285เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
55180187วัดสว่างอารมณ์นายนพรัตน์ วิวัฒนากุลบางเลน03496237071เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
56180188ไทยรัฐวิทยา 4นางดุจดาว โตบางป่าบางเลน34276234145กลางประถมขยายโอกาส15
57180189วัดบางปลานายรัตนชัย เอี่ยมพิทักษ์พรบางเลน034994717198กลางประถมขยายโอกาส14
58180190วัดเกาะแรตนายไพรัช ปรีสำเนียงบางเลน034995448167กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)13
59180191ตลาดเกาะแรตนายสิรสินธ์ุ นุชนาถบางเลน034995074141กลางประถมขยายโอกาส11
60180192วัดดอนยอนายศุภชาติ เกษมจิตบางเลน034371248161กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
61180193วัดลาดสะแกว่าที่ ร.ต.ศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์บางเลน03490001781เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
62180194วัดเกษมสุริยัมนาจนางรัตนา อาภารัตน์บางเลน034392016128กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
63180195บ้านหนองปรงนางวิริยา ธุวภัทรบางเลน03490690647เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
64180196วัดรางกำหยาดน.ส.พิชชาพร อุ่นศิริบางเลน034962100140กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
65180197ตลาดรางกระทุ่มนายกมล รินสารบางเลน034962097165กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
66180198บ้านรางกระทุ่มนางรัชนี โพธิ์ทาบางเลน0349000110เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)0
67180199บ้านรางปลาหมอนางวันเพ็ญ พุ่มกุมารบางเลน1828217436เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
68180200บ้านคลองพระมอพิสัยนางสังวาลย์ มีใจดีบางเลน034-90001332เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
69180201วัดบึงลาดสวายนายภูวเดช สว่างวงษ์บางเลน034900010365กลางประถมขยายโอกาส21
70180202บ้านคลองนกกระทุงนางป้อม ขาวจันทร์บางเลน03410991922เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
71180203วัดพระมอพิสัยนางสาวเพชรนารินทร์ ศรีโพธิ์อ่อนบางเลน034109922114เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
72180204วัดโพธิ์นายประทีป ทองงามบางเลน034992042350กลางประถมขยายโอกาส18
73180205วัดไผ่จรเข้นางจุฑามาศ นุชนาถบางเลน03499219844เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
74180206วัดเกษตรารามนางวิลาวัลย์ พันธุ์วาณิชบางเลน03410992093เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
75180207บ้านหนองมะม่วงนางสาวนันทา มูลทองน้อยบางเลน03490000881เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
76180208วัดบัวหวั่นนายปัญญา บัววัจนาบางเลน034991040137กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6
77180209วัดบอนใหญ่นางสาวนิภาพร แก้วสมนึกบางเลน03499302828เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2
78180210ตลาดเจริญสุขนายนิพันธ์ุ วรรณเวชบางเลน034900009128กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
79180211บ้านหนองปรงกาญจนานายสหพล สี่สมประสงค์บางเลน098931455121เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2
80180212วัดนิลเพชรนางณัฐหทัย บุญสมหวังบางเลน034991528156กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
81180213วัดบัวปากท่านายธวัชชัย ใจทนบางเลน034248177148กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
82180214วัดปรีดารามนายสุเทพ พูลสวัสดิ์สามพราน034397068280กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15
83180215บ้านคลองจินดานายบรรจง บรมทองชุ่มสามพราน03430707963เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
84180216บ้านพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์สามพราน034-39710382เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
85180217วัดวังน้ำขาวนายทศพล กุลศรีวัฒนไชยสามพราน034397321193กลางประถมขยายโอกาส16
86180218วัดจินดารามนายเกษมสันต์ มีจันทร์สามพราน034981306753ใหญ่ประถมขยายโอกาส34
87180219หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์(ฉิน เกตุ อ่อน อุทิศ)นายศักดิ์ดา ทวีตั๊งตระกูลสามพราน03438836842เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)2
88180220บ้านตากแดดนางปรัชญาภรณ์ แตงอ่อนสามพราน03498214475เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6
89180221วัดราษฏร์ศรัทธารามส.ต.อ.สาธิต จ้อยเจริญสามพราน034881738105เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)6
90180222วัดท่าพูดนาชูพงษ์ กำลังงามสามพราน0343182321,155ใหญ่ประถมขยายโอกาส53
91180223วัดดอนหวายนายวีระ พูลสวัสดิ์สามพราน343936591,458ใหญ่ประถมขยายโอกาส62
92180224คลองบางกระทึกนายจักรกฤษ ดอนงามสามพราน034900045369กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)16
93180225บ้านหอมเกร็ดนายเจน เกิดโพธาสามพราน34393082136กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
94180226บ้านกระทุ่มล้มนายสญชัย รัศมีแจ่มสามพราน242961891,294ใหญ่ประถมขยายโอกาส46
95180227บ้านเพลินวัฒนานายประภาส จันทรโคตรสามพราน024312305246กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
96180228บ้านบางเตยนางวีนา แก้วอนุสามพราน034109829206กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)14
97180230บ้านหัวอ่าวน.ส.กุลฑรี พิกุลแกมสามพราน03432479078เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
98180231บ้านบางม่วงนางสาวดารินนา ปานเสนสามพราน03432440086เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)5
99180232วัดบางช้างเหนือนายศุภชัย หัวใจเพ็ชร์สามพราน03432375796เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
100180233วัดบางช้างใต้นายสมบูรณ์ วิริยะสามพราน034-321462261กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15
101180234บ้านดอนทองนายปรารภ หลงสมบุญสามพราน03498019157เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
102180235บ้านฉางนายชำนาญ สังข์ทองสามพราน03439714245เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)3
103180237บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่เพิ่มศักดิ์ อุ่นไทยแท้สามพราน028125451245กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)11
104180238บ้านบางประแดงนางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์สามพราน034979432143กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
105180240วัดเชิงเลนนางสาววรางค์ เวชประเสริฐสามพราน034-979473154กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
106180241วัดท่าข้ามนายสุรพล บุรผากาสามพราน034292278190กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
107180242บ้านดงเกตุนางโสภา มีจันทร์สามพราน34385312308กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
108180243วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)นางณัฏฐาพร พงษ์สิงห์สามพราน034311091370กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)18
109180244วัดเดชานุสรณ์นายสามารถ ภูมิอาจสามพราน3432197079เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)7
110180245บ้านท่าตลาดนายสมพงษ์ ปัญญาจิรวุฒิสามพราน34220255208กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
111180246วัดหอมเกร็ดนายไพฑูรย์ ชัยภูมิสามพราน34321772594กลางประถมขยายโอกาส26
112180247วัดทรงคนองนายสัมฤทธิ์ เนตรประไพสามพราน34318016191กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)8
113180248วัดไร่ขิงนายสกนธ์ วงศ์สุกฤตสามพราน0343212241,828ใหญ่พิเศษประถมทั่วไป(ถึง ป.6)72
114180249บ้านคลองใหม่นางสาวสุภีร์ เตชะเอนกสามพราน34326554221กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)15
115180250วัดสุวรรณารามนายบุญชู สวัสดิ์ตาลพุทธมณฑล034297067203กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)9
116180251บ้านคลองมหาสวัสดิ์นายธนกฤต ธรรมวณิชย์พุทธมณฑล3429906267เล็กประถมทั่วไป(ถึง ป.6)4
117180252วัดสาลวันนายอรรณพ พรหมเจริญพุทธมณฑล034102118221กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)10
118180253บ้านคลองโยงนายยุทธนา ปฐมวรชาติพุทธมณฑล034297084207กลางประถมขยายโอกาส14
119180254บุณยศรีสวัสดิ์ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมาพุทธมณฑล034246146504กลางประถมทั่วไป(ถึง ป.6)21
120180255บ้านคลองสว่างอารมณ์ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมาพุทธมณฑล0349000041เล็กประถมขยายโอกาส11
121180256วัดมะเกลือนางสาวนภาพรรณ คงคาน้อยพุทธมณฑล034966487556กลางประถมขยายโอกาส28
122180257พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลนายชำนาญ ทัดมาลีพุทธมณฑล0342467871,787ใหญ่พิเศษประถมทั่วไป(ถึง ป.6)90
รวม 28,911 1,508 6 45 0 0 10 2 69 20