จำนวนโรงเรียนเข้าโครงการภาครัฐ ภาคกลาง ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนประเภทโครงการโรงเรียน
จำนวนโรงโรงเรียน BBLโรงเรียน DLTVโรงเรียน จ่ายตรงโรงเรียน ICUโรงเรียน ประชารัฐโรงเรียน แม่เหล็กลดเวลารุ่น๒ลดเวลารุ่น๑
1สพป.กรุงเทพมหานคร นายพิเชฐร์ วันทอง 37 2 1 1 0 13 0 34 3
2สพม. เขต 1 นายนิพนธ์ ก้องเวหา 67 0 0 2 3 1 0 0 0
3สพม. เขต 2 นายสุชน วิเชียรสรรค์ 52 0 52 1 0 2 0 32 6
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 นายสมหมาย เทียนสมใจ 143 8 63 1 2 36 1 65 14
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 นายสมพร พิลาสันต์ 102 6 45 0 26 14 1 46 10
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 นายสมหมาย โมฆรัตน์ 84 5 0 0 0 4 1 39 11
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 นายสุภชัย ปุริสาย 93 6 42 0 9 9 0 42 9
8สพป.จันทบุรี เขต 1 นายประมวล บุญทีฆ์ 87 5 47 1 5 18 2 45 8
9สพป.จันทบุรี เขต 2 นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 108 6 0 1 10 11 2 64 10
10สพม. เขต 17 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร 40 0 0 2 10 4 0 35 4
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ 142 8 57 1 7 47 2 71 14
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 นายวิสูตร เจริญวงษ์ 154 9 74 1 0 3 2 61 25
13สพม. เขต 6 นายวรพจน์ สิงหราช 29 0 0 4 0 0 0 0 0
14สพป.ชลบุรี เขต 1 นายเต็ม เสืออ่วม 82 5 15 1 0 4 0 40 9
15สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 112 7 49 1 0 0 0 0 0
16สพป.ชลบุรี เขต 3 นายจีระศักดื ภาระเวช 81 5 6 1 6 4 0 73 8
17สพม. เขต 18 นายสุรชาติ มานิตย์ 51 0 0 3 0 2 0 26 5
18สพป.ชัยนาท นายประทาน หาดยาว 180 11 103 0 26 25 2 91 18
19สพป.ตราด นางช่อชะบา ชื่นบาน 109 6 52 1 0 16 2 41 12
20สพป.นครนายก นายเสรี ขามประไพ 134 7 132 0 6 14 1 36 22
21สพป.นครปฐม เขต 1 นางกษมา ป้องกัน 128 7 53 1 0 30 2 55 12
22สพป.นครปฐม เขต 2 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 122 6 45 1 0 10 2 69 20
23สพป.นนทบุรี เขต 1 นายศุภสิน ภูศรีโสม 32 2 1 0 1 5 0 0 0
24สพป.นนทบุรี เขต 2 64 4 14 0 6 6 1 15 19
25สพม. เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี 18 0 0 1 0 2 0 22 3
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ 103 6 29 1 0 0 0 0 0
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 นายชนาธิป สำเริง 67 4 14 1 10 6 0 37 4
28สพม. เขต 4 นางงามพิศ ลวากร 22 1 1 3 0 3 0 0 0
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายไพรัช มณีโชติ 122 7 63 1 18 7 2 55 12
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายบุญถิ่น มหาสาโร 90 0 0 0 0 8 1 81 9
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ดร.วิเศษ พลอาจทัน 123 7 78 1 32 10 1 55 14
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 นายสุชีพ ช่วยแก้ว 113 7 60 0 1 9 1 61 5
33สพม. เขต 7 นายกฤษ ละมูลมอญ 30 0 0 3 5 3 0 38 4
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ดร.กัลยา มาลัย 188 11 87 0 21 45 3 170 18
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ว่าที่ ร.ต.สำรวย นกงาม 164 10 90 1 9 66 3 66 16
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 104 6 74 1 11 0 2 0 0
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายจัตุพร บุญระดม 126 7 76 0 0 0 1 0 0
38สพม. เขต 10 นายเดชา ปาณะศรี 23 0 0 4 0 0 0 0 0
39สพป.ระยอง เขต 1 นายสุพรรณ หารธุจิต 115 8 23 0 8 3 1 50 22
40สพป.ระยอง เขต 2 นายธันวา ลิ่มสถาพร 88 5 0 1 9 13 1 0 0
41สพป.ราชบุรี เขต 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี 182 11 103 1 5 23 2 0 0
42สพป.ราชบุรี เขต 2 นางเตือนใจ รักษาพงศ์ 150 9 0 1 3 28 2 127 23
43สพม. เขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้ว 26 0 0 3 6 4 0 28 5
44สพป.ลพบุรี เขต 1 นายนิพนท์ นนธิ 175 11 112 1 18 42 2 143 32
45สพป.ลพบุรี เขต 2 ดร.มโน ชุนดี 139 8 68 1 19 32 1 124 16
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายชูชาติ แก้วนอก 72 4 12 1 0 7 0 0 0
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 นายบุญเพชร วันนา 71 4 17 0 10 1 0 31 7
48สพป.สมุทรสงคราม นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ 74 5 42 1 3 15 2 0 9
49สพป.สมุทรสาคร นายทวี ทะนอก 103 25 25 0 0 15 0 50 10
50สพป.สระแก้ว เขต 1 นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 146 9 65 0 34 10 3 0 0
51สพป.สระแก้ว เขต 2 นายอัมพล หันทยุง 125 7 50 0 16 10 1 53 13
52สพป.สระบุรี เขต 1 นายดำเนิน เพียรค้า 128 8 78 1 0 19 3 115 13
53สพป.สระบุรี เขต 2 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 141 8 66 0 24 25 2 60 14
54สพป.สิงห์บุรี นายวิทยา ยางสุด 111 6 78 1 9 23 3 33 12
55สพม. เขต 5 นายธวัช แซ่ฮ่ำ 39 0 0 4 9 2 0 55 9
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ดร.ไพศาล ปันแดน 140 9 79 1 2 31 2 106 33
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว 136 6 75 1 0 0 2 0 0
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ 127 0 74 1 4 17 0 114 13
59สพม. เขต 9 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช 32 0 0 4 8 14 0 19 18
60สพป.อ่างทอง นายมงคล รุ่งสว่าง 152 9 98 1 1 39 3 41 35
รวม 5,998 333 2,488 65 412 810 65 2,714 608
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/08/22) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน